Chưa được phân loại

Accuracy vs Precision

Trong công tác Đánh Giá Máy Phân Tích- Đo Lường, Accuracy và Precision là 2 thông số thường không được hiểu đúng và đủ về khái niệm và vai trò. Accuracy: Độ Đúng – thường được hiểu là chỉ số thể hiện sai số hệ thống. Đó là mức độ sai lệch giữa kết quả đo/ phân tích, so với giá trị tham chiếu (giá trị “đúng”). Precision: Độ Chụm/ Độ Lặp Lại là chỉ số thể hiện sai số ngẫu nhiên. Là mức độ sai lệch giữa các kết…

Read More