Chưa được phân loại

Accuracy vs Precision

Trong công tác Đánh Giá Máy Phân Tích- Đo Lường, Accuracy và Precision là 2 thông số thường không được hiểu đúng và đủ về khái niệm và vai trò.

Accuracy: Độ Đúng – thường được hiểu là chỉ số thể hiện sai số hệ thống. Đó là mức độ sai lệch giữa kết quả đo/ phân tích, so với giá trị tham chiếu (giá trị “đúng”).

Precision: Độ Chụm/ Độ Lặp Lại là chỉ số thể hiện sai số ngẫu nhiên. Là mức độ sai lệch giữa các kết quả đo hoặc phân tích được, khi thực hiện lặp lại phép đo/ phân tích trong cùng một số điều kiện tiến hành nhất định.

Một thiết bị hay một hệ thống phân tích- đo lường được coi là có hiệu lực (hoạt động tốt) chỉ khi cả độ đúng và độ lặp lại đều tốt. Nếu hệ thống đó chỉ có độ đúng tốt mà không có độ lặp lại tốt, xem như hệ thống/ thiết bị đó không đáng tin cậy (unreliable).

Nguồn: https://www.matrix.edu.au/the-beginners-guide-to-physics-practical-skills/physics-practical-skills-part-2-validity-reliability-accuracy-experiments/
Nguồn: https://www.matrix.edu.au/the-beginners-guide-to-physics-practical-skills/physics-practical-skills-part-2-validity-reliability-accuracy-experiments/

Accuracy Precision là hai chỉ số độc lập hoàn toàn với nhau. Một thiết bị phân tích/ đo lường có thể có độ đúng tốt nhưng độ lặp lại không tốt, và ngược lại, hoặc thậm chí vừa không đúng mà các kết quả cũng không có độ lặp lại chấp nhận được.

Nguồn: https://en.wikipedia.org
Nguồn: https://en.wikipedia.org

Như vậy, việc đánh giá hay lựa chọn thiết bị phân tích- đo lường, cần nên chú ý các bước nêu bên dưới đây. Điều này lại càng đặc biệt cần thiết đối với các thiết bị đã qua sử dụng:

          • Chuẩn bị Mẫu chuẩn hoặc mẫu tham chiếu (càng nhiều, càng đa dạng càng tốt)
          • Kiểm tra độ đúng, ĐỒNG THỜI Kiểm tra độ lặp lại của (hệ thống) thiết bị.